تربیت کننده سگ

طلا راستی دارای مدرک ikc

اصلاح رفتار

#اصلاح سگهای بد رفتار، پرخاشگر #اصلاح و از بین بردن ترس #بالا بردن اعتماد بنفس #اجتماعی سازی صحیح

فرمانپذیری مقدماتی حرفه ای

#فرمانپذیری مقدماتی حرفه ای #هم قدم کاملتر و حرفه ای تر #بالا بردن زمان انجام دستورات #بالا بردن فاصله انجام دستورات #بزن قدش #قلت بزن #بچرخ #خوراکی نخوردن از دست غریبه #جایی نرفتن با غریبه #ثبات در انجام دستورات #لمس با بینی یا دست #بیارش #بده #بالا و پایین #دست نزن #وق زدن #ساکت

فرمانپذیری مقدماتی پایه

فرمانپذیری مقدماتی پایه #آلفا یا پک لیدر #مرز و محدودیت #صبر #حساسیت زدایی به دست زده شدن (گرفتن اعضای بدن) #مارکر ها(آفرین، خوبه، نه) # لیش پرشر(فشار قلاده) #لور(lure) # نگاه(اتصال چشمی) # نام #بشین #بایست #بخواب #دست چپ و راست #بمون #بیا(اینجا) #جا یا باکس #دستشویی #هم قدم ساده با قلاده #اجتماعی سازی #بخور از ما بیشتر بدانید فرمانپذیری مقدماتی پایه[…]