فرمانپذیری مقدماتی حرفه ای

#فرمانپذیری مقدماتی حرفه ای

#هم قدم کاملتر و حرفه ای تر

#بالا بردن زمان انجام دستورات

#بالا بردن فاصله انجام دستورات

#بزن قدش

#قلت بزن

#بچرخ

#خوراکی نخوردن از دست غریبه

#جایی نرفتن با غریبه

#ثبات در انجام دستورات

#لمس با بینی یا دست

#بیارش

#بده

#بالا و پایین

#دست نزن

#وق زدن

#ساکت

لینک را نشانه گذاری کنید.