فرمانپذیری مقدماتی پایه

فرمانپذیری مقدماتی پایه

#آلفا یا پک لیدر
#مرز و محدودیت
#صبر
#حساسیت زدایی به دست زده شدن (گرفتن اعضای بدن)
#مارکر ها(آفرین، خوبه، نه)
# لیش پرشر(فشار قلاده)
#لور(lure)
# نگاه(اتصال چشمی)
# نام
#بشین
#بایست
#بخواب
#دست چپ و راست
#بمون
#بیا(اینجا)
#جا یا باکس
#دستشویی
#هم قدم ساده با قلاده
#اجتماعی سازی
#بخور و نخور
#مهمان
#حساسیت زدایی به انواع صداها و وسایل (زنگ در)
#تنها ماندن در خانه(بالا بردن اعتماد بنفس)

لینک را نشانه گذاری کنید.